Algemene voorwaarden

Bedrijfsnaam:

Hofstee Paint Service BV handelend onder de naam Hofstee Preventie Service

Adres:

Plesmanstraat 53

7903 BG Hoogeveen

Tel:0593 - 33 17 76
Email:info@hpsmail.nl
Internet:www.hofsteepreventieservice.nl - www.preventiematerialen.nl
K.v.K.:58817743
Bank:NL41 TRIO 0338 5526 77

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1  Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Hofstee Paint Service B.V.
(hierna: de verkoper) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze
Algemene Verkoopwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden
zullen door ons op uw verzoek worden toegezonden, bij directe verkoop tussen verkoper en
consument worden meegeleverd.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdtin dat u
de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuelenadere
overeenkomsten ten behoeve van de verkoper, worden evenzeer bedongen ten behoeve
van door de verkoper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

 

Artikel 2. Aanbod

2.1 Alle aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend en de verkoper behoudt zich
uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond
van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 

Artikel 3. Herroepingrecht

3.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Hofstee Paint Service BV, Plesmanstraat 53, 7903BG Hoogeveen, info@hpsmail.nl, 0593-331776) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Werken die speciaal in uw opdracht zijn vervaardigd of ingekocht (maatwerk) kunnen niet retour worden genomen. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de originele verpakking van het product onbeschadigd is en indien aanwezig, de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten en het risico voor retourzendingen voor uw rekening komen. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. De verkoper zal, nadat de producten zijn geretourneerd, het door u daarvoor betaalde bedrag minus de (retour-)verzendkosten binnen 4 weken retourneren

3.2 Indien u een bestelling om welke reden dan ook wenst te annuleren dan is dit alleen mogelijk wanneer deze nog niet door de verkoper is verzonden. De verkoper zal het door u daarvoor betaalde bedrag minus de administratiekosten (zijnde 2% van het aankoopbedrag met een minimum van 2,00 euro) binnen 4 weken retourneren.

3.3 Indien bij ontvangst en na opening van het pakket het product een gebrek blijkt te
vertonen, meldt u dit binnen vijf werkdagen na aflevering aan de verkoper. Dit geldt tevens
als u vóór het openen van het pakket schade constateert aan de verpakking. De verkoper zal
dan zo spoedig mogelijk contact opnemen en zorg dragen voor vervanging. Wanneer u na 5
werkdagen contact opneemt met verkoper, wat betreft geleverde beschadigde artikelen,
kunnen wij deze helaas niet kosteloos vervangen.

3.4 De verkoper behoudt het recht om de retourzending te weigeren of om slechts een
gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer de producten door schuld anders dan die van
de verkoper zijn beschadigd.

 

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, exclusief BTW en
exclusief handelings-, verpakkings- en verzendkosten (hierna verzendkosten). Alle
betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen netto vanaf factuurdatum.

4.2 De verkoper is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de site. Aan
onrechtmatige prijsinformatie of overige informatie, kunnen geen rechten worden
ontleend.

4.3 Een bestelling wordt pas in behandeling genomen wanneer de gehele betaling bij de
bank van de verkoper is geregistreerd; wanneer aan alle verplichtingen jegens verkoper is
voldaan.

4.4 

 

Artikel 5. Levering

5.1 De verkoper betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van
bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen. De verkoper streeft ernaar om
bestellingen binnen veertien dagen af te leveren nadat wij uw betaling hebben ontvangen.
Voor kunstwerken in opdracht is de levertijd in overleg met u. Wanneer de
overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, door verkoper overschreden
wordt, zal verkoper de afnemer hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen. De
verkoper is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging
door externe vervoerder of voor het niet tijdig arriveren van een poststuk op een onjuist
adres

5.2 Late levering geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw
bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de verwachte
leveringsdatum zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de
overeenkomst in stand laat.

5.3 De feitelijke bezorging vindt plaats door PostNL en GLS pakketservice of een
vergelijkbare pakket dienst, derhalve zijn de bezorgingvoorwaarden van de betreffende
vervoerder van toepassing.

 

Artikel 6. Bestellingen/communicatie

6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van
bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander
communicatiemiddel in het verkeer tussen u en de verkoper, dan wel tussen de verkoper en
derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de verkoper, is de verkoper
niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de verkoper.

 

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen
daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

7.2 De verkoper is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien
nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden
ontbonden.

 

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten
waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 9. Overige/ Aanvullende Voorwaarden

9.1 Het auteursrecht en andere rechten op alle teksten, afbeeldingen en andere materialen
die de producten en diensten van Hofstee Paint Service B.V. herkenbaar maken, evenals
het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van
Hofstee Paint Service B.V.
Het is verboden om, zonder voorafgaande toestemming, door de verkoper
gepubliceerde of verstrekte informatie of beeldmateriaal te gebruiken.

 

Artikel 10. klachten

10.1 Alle exclusieve producten die verkoper verkoopt zijn van hoogwaardige kwaliteit en
zijn met heel veel aandacht en vakmanschap vervaardigd. Mocht u echter niet tevreden zijn
over een product laat het ons weten via de contactpagina op de website en wij nemen zo snel
mogelijk contact met u op

 

Artikel 11.Wijziging van de Algemene Voorwaarden

11.1 De Algemene Voorwaarden en op de website vermelde informatie kunnen door de
verkoper te allen tijde worden gewijzigd.

 

Artikel 12. Privacy

12.1 Wij registreren alleen door u verstrekte gegevens zoals naam, adres en gegevens die
wij verkrijgen via uw online bestelling. De gegevens worden opgeslagen binnen Hofstee
Paint Service B.V. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken.
Conform de Wet Bescherming Persoonsregistratie hebben wij onze registratie van
persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Door u in te
schrijven voor onze Nieuwsbrief geeft u tegelijkertijd toestemming om uw gegevens op te
slaan. Wij gebruiken de opgeslagen informatie alleen om u regelmatig te informeren over
Hofstee Paint Service B.V. Het kan gaan om het sturen van informatie over activiteiten of
marketing activiteiten. Indien u er geen prijs op stelt dat de verkoper uw gegevens gebruikt
voor direct marketingdoeleinden kunt u contact opnemen via de contactpagina op onze
website.

 

Artikel 13. Betalingsmogelijkheden

13.1 De manieren van betalen op www.hpsmail.nl
IDeal:
Betalen met IDeal kan gebruikt worden als de klant internetbankiert en uw bank IDeal
ondersteund. De kosten voor deze betaalmethode zijn gratis.
Lokale overboeking:
De kosten van deze betaalmethode zijn gratis.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud.

14.1 Alle door Hofstee Preventie Service geleverde zaken blijven eigendom van Hofstee Preventie Service tot op het moment dat koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Hofstee Preventie Service uit hoofde van enige met Hofstee Preventie Service gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken of het verrichten van werkzaamheden of diensten, vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.’